odivadle.sk

Všeobecné podmienky

a ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov | pravidlá publikovania

Prihlásením sa do newslettru, alebo vytvorením užívateľského konta na www.odivadle.sk vyjadrujete súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov a potvrdzujete, že Vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že ste boli poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov: pohlavie, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, mesto/obec, rok narodenia (ďalej len „osobné údaje“) prevádzkovateľom:
Slovak.Theater o.z., Mlynarovičova 2471/9, 851 03 Bratislava, IČO: 00164763 (ďalej len „prevádzkovateľ“), na účel: marketingové činnosti (zasielane direct mailov, newslettrov, zobrazovanie platenej reklamy na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, YouTube a vo vyhľadávaní Google), a to informácie o nových článkoch, informácie o novinkách, akciových ponukách, informácie k súťažiam, plánovaným predstaveniam, udalostiam propagovaných na www.odivadle.sk.

Súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s osobnými údajmi na ten istý účel. Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na neobmedzenú dobu, resp. do neodhlásenia sa z newslettru, alebo vymazania účtu na odivadle.sk od udelenia súhlasu. Prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z informačných systémov prevádzkovateľa po odhlásení sa z newsletra, vymazaní účtu na Slovak.Tehater. Súhlas je tiež možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu info@odivadle.sk.

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR.
Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: info@odivadle.sk.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu.

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu info@odivadle.sk.

Cookies

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako fungujú súbory cookies?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, identifikáciu účastníkov, optimalizáciu a personalizovanie návštevy užívateľa na tejto webstránke, prípadne iných stránkach a sieťach, ktoré prevádzkujeme, analýzu informácií o návštevnosti, zlepšenie multi - kanálovej komunikácie a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Rovnako sú používané na čo najlepšie identifikovanie našej cieľovej zákazníckej skupiny s účelom upravovať našu ponuku podľa dopytu a čo najlepšieho priameho prezentovania našej činnosti.

Typy súborov cookies sú

(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a

(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Na niekoľkých miestach webu je možné, že dôjde aj k používaniu tzv. „permanentcookies“. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať jednotlivé skupiny zákazníkov. Tzv. Third party cookies sú použité na analýzu tzv. trafficinformation.
Všetky cookies sú kontrolované našou web - stránkou. Cookies budú obsahovať iba identifikačné čísla návštevníkov. Používateľský profil bude uložený v aplikácii na web – stránke.

Tzv. Trafficinformation ako IP adresa, miesto, dátum a čas návštev a aktivita na stránke môžu byť uložené v aplikácii tretej strany na základe identifikácie podľa cookie.

Naša webová stránka využíva v súvislosti so súbormi Cookies aj službu Google Analytics. V prípade, ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie o používaní Cookies touto službou, navštívte stránku Google Analytics.

Súhlas užívateľa s používaním cookies

Ako užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasíte s používaním a ukladaním cookiesdo Vášho prehliadača. O tejto skutočnosti ste boli upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak ako užívateľ nesúhlasíte s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje a ich prípadné poskytovanie nie sú povinné. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Prípadné osobné údaje poskytujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, povereným zamestnancom – oprávneným osobám na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov, sa môžete dozvedieť, ako nastaviť Váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil , ako aj to ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. My Vám však odporúčame nechať funkcie cookies plne v prevádzke. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

Používanie súborov cookie na tejto webovej lokalite môžete jednoducho prijať alebo odmietnuť kliknutím na jeden z týchto odkazov: Súhlasím s použitím súborov cookie / Odmietam súbory cookie.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách:

 • www.allaboutcookies.org
 • www.cnil.fr
 • support.microsoft.com
 • support.mozilla.org
 • support.google.com

Pravidlá publikovania recenzií

Neregistrovaný užívateľ ma právo obsah iba čítať. Registrovaný užívateľ má možnosť vytvárať nové recenzie (vytvoriť úplne novú recenziu alebo doplniť už publikovanú recenziu). V oboch prípadoch podlieha recenzia schváleniu administrátora webu odivadle.sk. Ten má právo zamietnuť obsah ak:

 1. príspevok znevažuje príslušnosť národnostnej menšine, národnosti, etnickej príslušnosti, rase, jazyku, náboženstvu, farbe pleti, pôvodu, pohlaviu, sexuálnej orientácií, telesnému postihnutiu, politickému presvedčeniu, resp. inak útočí
 2. príspevok obsahuje hanlivé slová, nadávky, vulgarizmy, nevhodné narážky, iné útoky voči jednotlivcom alebo skupinám osôb
 3. príspevok ohovára, napáda, útoční alebo inak znevažuje jednotlivca alebo skupinu osôb
 4. príspevok podnecuje alebo vyvoláva rozbroje, hádky a je zdrojom roztržiek
 5. príspevok inzeruje službu alebo produkt, resp. má reklamný charakter
 6. príspevok obsahuje alebo odkazuje na odkaz umiestnený mimo stránky www.odivadle.sk
 7. príspevok obsahuje alebo odkazuje na obscénnosti alebo pornografické obrázky, fotografie, texty, či videá, propaguje alkohol, fajčenie a užívanie návykových látok
 8. príspevok schvaľuje, podporuje alebo podnecuje k páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušuje zákony Slovenskej republiky
 9. príspevok neobsahuje text resp. nie je vyplnený správne alebo dostatočne
 10. je podozrenie, že príspevok vznikol iba pre zvýšenie hodnotenia resp. zníženie hodnotenia konkrétnej divadelnej inscenácie
 11. príspevok je duplikát, alebo obsahuje evidentné prvky recenzie iného užívateľa
 12. príspevok obsahuje symboly, iné znaky ktoré sa správne nezobrazujú
 13. Slovak.theater si vyhradzuje právo zamietnuť zriadenie účtu pri neúplnom alebo nesprávnom vyplnení povinných údajov
 14. Slovak.theater si vyhradzuje právo na odmietnutie zverejnenia recenzie na akúkoľvek divadelnú inscenáciu, tiež si vyhradzuje právo na vymazanie recenzie v akomkoľvek čase aj po jej zverejnení
 15. Slovak.theater si vyhradzuje právo neschváliť alebo zrušiť účet už existujúceho užívateľa, ktorý porušuje pravidlá alebo inak nerešpektuje pravidlá webu a slušného správania
 16. Slovak.theater si vyhradzuje právo vymazať jeden alebo viacero účtov pri podozrení, že jedna osoba má zriadená viac ako jeden účet


Platné od 01.06.2021